Čo zahŕňa registračný poplatok?

Ak Vaše dieťa začalo chodiť na skauting, zaregistruje sa do konkrétneho oddielu, v ktorom funguje jeho rovesnícka skupina (družina). Je to veľmi jednoduché:

 • celý proces rieši skautský vedúci tohto oddielu, ktorý na ústredie pošle vyplnený registračný hárok a členský poplatok.
 • do štandardizovaných registračných hárkov sa vyplnia nasledovné údaje dieťaťa: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a príp. korešpondenčná adresa kvôli posielaniu skautského časopisu
 • do hárku sa podpíše dieťa, resp. jeho rodič ako právny zástupca
 • súčasťou prihlásenia je zaplatenie členského poplatku
 • registrácia je možná kedykoľvek počas roka

Výška členského poplatku

Členský poplatok na rok 2020 je 15 EUR za osobu pre národnú úroveň.

 • pri platbe za tri a viac detí do 18 rokov, prvé dve platia 15 eur a ďalšie iba 1 euro
 • deti nad 18 rokov platia všetky 15 eur
 • osoby v hmotnej núdzy, držitelia karty ŤZP, deti v ústavnej starostlivosti platia iba 1 euro
  • je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

Čo z toho má každý člen hradené?

 • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytneme na ústredí – ustredie@skauting.sk)
 • 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 – 11 rokov: Džungľa, členovia 12 – 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium)
 • zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe SLSK)

Členský skautský preukaz

 •  je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok. Získava ho automaticky každý zaregistrovaný člen. Posiela sa spolu s potvrdenými registračnými hárkami späť na adresu zborového vedúceho.